Serveis

Acceptació i adjudicació de l'herència

Acceptació i adjudicació de l'herència

L’herència és el conjunt de béns i deutes que deixa una persona al morir. La mort d’un familiar és un moment dur però cal realitzar de forma ràpida i efectiva una sèrie de passos que ens ajudin a organitzar el patrimoni familiar.

Cal disposar dels certificats de defunció i d’últimes voluntats, l’últim testament, les escriptures dels immobles, rebuts de contribució, certificats bancaris, …

Un cop identificat el patrimoni del difunt és necessari fer un estudi per minimitzar els impostos a pagar a l’acceptació de l’herència. Tant el de successions com també l’impost sobre la renda i impostos municipals. És important fer aquest estudi de forma detallada perquè les diferències del pagament fiscal poden ser enormes.

Amb el testament i la documentació que l’acompanya s’ha de reunir a tots els hereus i legataris per acceptar l’herència davant Notari. En el cas de no localitzar un hereu, s’han de fer les investigacions oportunes i en el cas que algun hereu no vulgui acceptar l’herència, o hagi divergències en la quantitat o en la forma d’el repartiment, s’haurà d’interposar el corresponent procediment judicial.

Un cop acceptada l’herència es necessari liquidar l’ impost de successions i de Plusvàlua, acudir a les entitats bancàries per cobrar els saldos de comptes i valors, procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat dels immobles.

Realitzant d’aquesta manera el repartiment efectiu de l’herència entre els hereus. Hi formules per ajornar el pagament dels impostos, aconseguir finançament per a liquidar-abans de disposar de l’herència i serveis que ajuden a liquidar el patrimoni per repartir-ho en metàl·lic o que el gestionen per donar unes rendes per als hereus.

A Casanova Advocats ens ocupem de tot. Ens dediquem a herències exclusivament.

Resol els teus dubtes

Demana assessorament sense compromís i t’oferirem la millor solució.

Casanova Advocats Herències

Necessites ajuda? Consulta'ns